Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Triển khai 4 chương trình phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

UBND thành phố Hà Nội ngày 7-1-2022 ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch hướng đến thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các yêu cầu, nhiệm vụ theo nội dung Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng với đó, bám sát, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung chương trình, gắn trách nhiệm thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; bảo đảm tuân thủ đúng kế hoạch, phương pháp, đạt kết quả mục tiêu đề ra...

Kế hoạch xác định 4 chương trình triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2030, cụ thể: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro đô thị (Atlas đô thị và khí hậu); Bổ sung lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào quy hoạch vùng và quy hoạch đô thị; Phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai các chương trình, dự án thí điểm ứng dụng công nghệ, vật liệu mới nhằm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, kiến trúc xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; Thực hiện kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan đầu mối, chủ trì, giám sát các đơn vị triển khai thực hiện kế này; đồng thời căn cứ nội dung nhiệm vụ, đôn đốc các đơn vị lập kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm tuân thủ đúng nội dung, thời gian thực hiện đạt kết quả mục tiêu đề ra.

Theo Báo Hà Nội mới

Bài viết liên quan