Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Những trường hợp cần lưu ý khi thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe

Từ ngày 15-8-2023, Bộ Công an quy định 8 trường hợp sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe theo Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới trong đó có nêu rõ về 8 trường hợp bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe. Cụ thể đó là các trường hợp sau:

  1. Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.
  2. Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.
  3. Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
  4. Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.
  5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.
  6. Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.
  7. Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.
  8. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe

Thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư 24/2023/TT-BCA: Theo đó, với xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan; Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, thì thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn bộ.

Với trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn bộ, chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính.

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe trả kết quả cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe trên cổng dịch vụ công.

Với trường hợp thu hồi còn lại, sẽ thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần. Theo đó, chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ thu hồi; nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định; một bản trả cho chủ xe; một bản lưu hồ sơ xe.

Trường hợp xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy; Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam; Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển; Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác; thì chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe.

Đây là những thông tin cụ thể quy định về thu hồi đăng ký, biển số xe mà người dân cần biết, nếu chủ xe thuộc những trường hợp trên thì thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định của Thông tư này.

An Hạ

Bài viết liên quan