Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Sóc Trăng: Chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Ban, Ngành cấp tỉnh thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Ngày 20-2, UBND tỉnh đã ban hành công văn thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến các đối tượng chính sách an sinh xã hội. Hiện nay, việc triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có tài khoản chưa đạt yêu cầu đề ra, có 1.457/2.810 đối tượng có tài khoản, đạt 51, 85%. Nhằm đẩy nhanh việc thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng tặng quà cho các gia đình chính sách

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định có liên quan đến chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Tiếp tục, giao cho Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp hỗ trợ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp và UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, làm sạch dữ liệu đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội.

Bên cạnh đó, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đẩy mạnh chi trả trợ cấp qua tài khoản đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản ngân hàng.

Cùng với đó, các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã chưa có tài khoản, tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội tự nguyện mở tài khoản phục vụ công tác chi trả.

Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng nhà đại đoàn kết năm 2023

Đồng thời, phấn đấu đến cuối năm 2024 tất cả các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đủ điều kiện được mở tài khoản và đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản (bao gồm người được ủy quyền nhận thay qua tài khoản), tỷ lệ đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có tài khoản đạt tối thiếu 30% trên tổng số đối tượng thuộc địa phương quản lý. Riêng các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội không đủ điều kiện mở tài khoản theo quy định và không có người ủy quyền nhận thay thì thực hiện chi trả trực tiếp qua tổ chức dịch vụ chi trả hoặc phương thức khác theo quy định.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các Sở, Ngành có liên quan thực hiện hiệu quả nội dung công văn, phải báo cáo định kỳ, hàng tháng về UBND tỉnh trước ngày 15 của tháng chi trả.

Trần Huy - Đặng Sáu

Bài viết liên quan